REDnacz
Regulamin konkursu
Poniżej przedstawiamy wstępny zarys regulaminu ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego Bajkowy Świat Książki Bazgroł 2012. Ostateczna wersja pojawi się 1 stycznia 2013 roku - wtedy też oficjalnie ogłosimy start akcji i przyjmowanie prac.
1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród wśród dzieci i dorosłych.

2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki przez duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny) i dodatkowe wykonanie z niej książki wedle własnego pomysłu lub wskazówek zaprezentowanych na stronie konkursowej. W przypadku duetów dziecięcych dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej. Wykonanie książki nie jest obowiązkowe - prace takie będą oceniane i nagradzane dodatkowo.

3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl).

§2 
Patronem honorowym jest Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska

§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez portal duże Ka i Papierowy Pies, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół z całego świata!

§5
Uczestnicy przygotowują baśń lub bajkę, której osobny wydruk mieścić się będzie na maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4 oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, którą mogą dodatkowo złożyć wedle swojego pomysłu lub wzorca zamieszczonego na stronie konkursowej w książkę.

§6
Duety autorskie mogą zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę (bajka powinna zostać spisana i nagrana na płytę CD lub DVD - plik tekstowy, doc, dokument tekstowy -  i dołączona do książki).

§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu);
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

§8
Termin nadsyłania prac od 1 stycznia 2013 do do 3 kwietnia 2013 r. (liczy się będzie data stempla pocztowego), na adres:
Portal kulturalny 
duże Ka i Papierowy Pies
Bazgroł 2013
99-400 Łowicz
os. Broniewskiego 4/46

§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń, 
- duet lub zespół za wykonaną książkę,
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca"
- nagroda dziecięca - Złote Pióro autorowi/-ce bajki/baśni i autorowi/-ce ilustracji
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub wyróżnień.

§10
Wyniki konkursu zostaną podane na portalu duże Ka oraz Papierowym Psie do 10 maja 2013 roku. Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcji oraz zaprezentowane w wydaniu drukowanym dużego Ka i/lub Papierowego Psa podczas Warszawskich Targów Książki.

§11
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów. 

§12
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Raczkiem nr tel. 781-639-232, e-mail:grzegorz@twojkurier.pl

§13
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca 2012 roku. Po 1 stycznia 2013 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych.