REDnacz
Regulamin konkursu / Competition rules
Poniżej przedstawiamy wstępny zarys regulaminu ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego Bazgroł 2014.Plakat akcji, który po uzupełnieniu nazwy placówki biorącej udział w akcji można wywiesić w jakimś widocznym miejscu znajdziecie TUTAJ

 REGULAMIN                                                                     

1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych.

2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki/baśni przez duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny), stworzenie komiksu, wykonanie książki artystycznej. 

3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl).

§2 
Patronem honorowym jest Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska

§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez portal duże Ka i Papierowy Pies, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół z całego świata!

§5
Uczestnicy przygotowują:
- baśń lub bajkę, której osobny wydruk mieścić się będzie maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4 oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, którą mogą dodatkowo złożyć w książkę.
- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3.
- Książki artystycznej do 20 stron formatu maksymalnie A3

§6
Duety autorskie mogą zgłosić do konkursu do trzech, samodzielnie wykonanych prac w każdej kategorii (każda bajka/baśń powinna zostać spisana i nagrana na płytę CD lub DVD - plik tekstowy, doc, dokument tekstowy -  i dołączona do książki):
- bajka/baśń z ilustracjami
- wykorzystanie gotowca
- komiks
- książka artystyczna

§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje dołączone uczestników:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu);
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

§8
Termin nadsyłania prac do 1 kwietnia 2014 r. (liczy się będzie data stempla pocztowego), na adres:
Portal kulturalny 
duże Ka i Papierowy Pies
Bazgroł 2014
99-400 Łowicz
os. Broniewskiego 4/46

zawierający dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, ewentualnie nazwę placówki), adres, telefon kontaktowy i podpisaną formułkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka (tu imię i nazwisko) danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie, 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca"
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni 
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji
- nagroda dla komiksu
- nagroda dla książki artystycznej
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub wyróżnień.

§10
Wyniki konkursu zostaną podane na portalu duże Ka oraz Papierowym Psie na początku maja 2014 roku. Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcji oraz zaprezentowane w wydaniu drukowanym dużego Ka i/lub Papierowego Psa podczas Warszawskich Targów Książki.

§11
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów. 

§12
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Raczkiem nr tel. 781-639-232, e-mail: bazgrol@duzeka.pl

§13
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca 2013 roku. Po 1 stycznia 2014 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych. REGULATIONS                                                                 

Below we shows you the rules of our literary and artistic competition "Bazgrol 2014":

1. objective of the competition:
Promoting reading, books and creative activities among children and adults.

2. Subject of the competition:
Participants of the competition must to invent, write and illustrate a story made by duo consisting of two children or adults and children. The duos must also create the comics or illustrated book about their story.

3. Rules of the competition:
§1 
Websites www.duzeka.pl and www.papierowypies.pl are the organizers of the competition.

§2
The patron of the competition is the First Lady of Poland, Anna Komorowska.

§3
The aim of the competition is promoting reading, books and creative activities among children and adults.

§4 
The participants of the competition can be individual persons or representatives of school or educational institutions, representatives of libraries, community centers and schools from all over the world!

§5 
The participants preper:
- story or fable length no more then three A4 pages including unlimited number of ilustrations:
a) comics must include no more than 20 A3 pages,
b) illustrated books must include no more than 20 A3 pages.

§6 
Duos can submit no more than three creations to the each category (every story should be written and recorded on the CD, DVD or any text file and included to the book):
a) story/fable with ilustrations,
b) story based on other story,
c) comics,
d) illustrated book.

§7 
Every story must to include following informations:
a) name and surname of all authors, age, the relationship with an adult (if it is a part of the team).
b) address and phone number of the school or educational institution, library or community center.
c) the name of the teacher and/or guardian, under guidance of whom the student prepared the story/fable.

§8 
Deadline for sending stories/fables is 1 april 2014 (date as postmarked).
Address:
Portal kulturalny 
duze Ka i Papierowy Pies
Bazgrol 2014
Broniewskiego 4/46
99-400 Lowicz
Poland

§9 
Jury will select the winners and award the prizes in the following categories:
- author's duet for written and illustrated story / fairy tale,
- duo or group for the best story / fairy tale with illustration,
- Children Award for best story based on another story,
- Children Award for the best story (non-included illustrations), fable (non-included illustration),
- Children Award for the best illustrations in story (non-included story), illustrations in fable (non-included fable),
- Award for the best comics,
- Award for the best illustrated book.
In addition, it is possible to award stories in categories not mentioned above.

§10
Results of the contest will be announced on the sites: www.duzeka.pl and www.papierowypies.pl at the beginning of may 2014. The results will also be sent immediately to the all media partners of the competition. The results will also be announced in our newspaper which will appear at Warsaw Book Fair 2014.

§11
Current information about the competition will be published on the official website of the competition, organisers websites and transmitted to spread through the media partners.

§12
If you are unsure of the rules, please contact mr Grzegorz Raczek:
phone number: 781-639-232
e-mail: bazgrol@duzeka.pl

§13 
Additional comments:
a) Stories which breaking the rules or stories damaged due to improper packaging will not be taken the part in the competition,
b) Stories become the property of the organizers, can be presented at a special exhibition and presented via the Internet on above named pages,
c) The decision of the jury is definitive (the verdict is not subject to appeal),
d) Changes in the rules may be made without giving any explanation to the end of 2013. After January 1, 2014, the changes must be presented in a special message on the organizers websites, social media profiles and pages of media partners.