Regulamin konkursu

20 października 2016, 23:47
Regulamin konkursu
1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych.

2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki / baśni / opowiadania przez solistów, duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny) lub zespoły twórcze powyżej dwóch osób, stworzenie komiksu, wykonanie książki artystycznej. 

3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl).

§2 
Patronem honorowym jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez portal duże Ka i Papierowy Pies, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół z całego świata!

§5
Uczestnicy przygotowują:
pkt. 1 - baśń, bajkę, opowiadanie, wiersz lub tomik wierszy, której osobny wydruk (bez ilustracji) mieścić się będzie maksymalnie na czterech znormalizowanych stronach A4 oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, lub fotografii
pkt. 2 - komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3.
pkt. 3 - książkę artystyczną objętościowo zgodną z pkt. 1 do 20 stron formatu maksymalnie A3
pkt. 4 - uzupełniają tekstem lub grafiką dowolną ilość gotowych prac zamieszczonych na stronie konkursowej w zakładce "Gotowce dla wszystkich"

§6
Uczestnicy indywidualni, duety i zespoły autorskie mogą zgłosić do konkursu do trzech, samodzielnie wykonanych prac w każdej kategorii (każda bajka / baśń / opowiadanie powinna zostać spisana i nagrana na płytę CD lub DVD -jako txt, doc lub pdf). Jedna osoba może brać udział w dowolnej liczbie różnych duetów i zespołów.

§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje dołączone uczestników:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu);
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

§8
Termin nadsyłania prac do 3 kwietnia 2017 r. (liczy się będzie data stempla pocztowego), na adres:
Portal kulturalny 
duże Ka i Papierowy Pies
Bazgroł 2017
99-400 Łowicz
os. Kostka 10/13

zawierający dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, ewentualnie nazwę placówki), adres, telefon kontaktowy i podpisaną formułkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka (tu imię i nazwisko) danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) 

§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie, 
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni 
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca"
- nagroda dziecięca dla najlepszych fotografii do tekstu
- nagroda dla najlepszego komiksu
- nagroda dla najlepszego wiersza
- nagroda dla najpiękniejszej książki artystycznej
- nagroda dla dzieła fantastycznego
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
- nagroda dla zespołu autorskiego
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub dodatkowych wyróżnień.

§10
Nagrodami głównymi są trzy czeki o wartości 999,99 zł każdy dla zwycięzców trzech głównych kategorii:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie, 
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni 
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji 
oraz nagrody rzeczowe dla grupy wyłonionych przez organizatora finalistów. Nagrody finansowe jak i rzeczowe mogą ulec zmianie.

§11
Wyniki konkursu zostaną podane na portalu duże Ka oraz Papierowym Psie na początku maja 2017 roku. Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcji oraz zaprezentowane w wydaniu drukowanym dużego Ka i/lub Papierowego Psa (jeśli taki druk będzie możliwy) podczas Warszawskich Targów Książki. 
Uroczysty finał będzie miał miejsce podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym.

§12
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów. 

§13
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z głównym organizatorem konkursu - p. Grzegorzem Raczkiem e-mail: bazgrol@duzeka.pl, tel. 731-429-881
Więcej bieżących informacji o konkursie, zmianach w regulaminie, nowych patronach, partnerach i sponsorach, znaleźć będzie można na profilu fb konkursu.

§14
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca lutego 2017 roku. Po 1 marca 2017 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych.

Kanał YT