Regulamin konkursu

5 lutego 2016, 22:21
Regulamin konkursu
1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych.

2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki / baśni / opowiadania przez duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny), stworzenie komiksu, wykonanie książki artystycznej. 

3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl).

§2 
Patronem honorowym jest... (podamy w późniejszym terminie)

§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez portal duże Ka i Papierowy Pies, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół z całego świata!

§5
Uczestnicy przygotowują:
- baśń lub bajkę, której osobny wydruk mieścić się będzie maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4 oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, lub fotografii, którą mogą dodatkowo złożyć w książkę.
- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3.
- Książki artystycznej do 20 stron formatu maksymalnie A3

§6
Duety autorskie mogą zgłosić do konkursu do trzech, samodzielnie wykonanych prac w każdej kategorii (każda bajka / baśń / opowiadanie powinna zostać spisana i nagrana na płytę CD lub DVD - plik tekstowy, doc, dokument tekstowy -  i dołączona do książki):

§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje dołączone uczestników:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu);
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

§8
Termin nadsyłania prac do 1 kwietnia 2016 r. (liczy się będzie data stempla pocztowego), na adres:
Portal kulturalny 
duże Ka i Papierowy Pies
Bazgroł 2016
99-400 Łowicz
os. Kostka 10/13

zawierający dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, ewentualnie nazwę placówki), adres, telefon kontaktowy i podpisaną formułkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka (tu imię i nazwisko) danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) 

§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
- duet autorski za napisaną i zilustrowaną bajkę/baśń/opowiadanie, 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca"
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni 
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji 
- nagroda dziecięca dla najlepszych fotografii do tekstu
- nagroda dla komiksu
- nagroda dla książki artystycznej
- nagroda dla bajki napisanej w języku obcym
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
- nagroda dla bajki / baśni / opowiadania napisanego w języku obcym
- nagroda w kategorii: Pingwiny z Madagaskaru w Polsce
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub dodatkowych wyróżnień.

§10
Wyniki konkursu zostaną podane na portalu duże Ka oraz Papierowym Psie na początku maja 2016 roku. Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcję oraz zaprezentowane w wydaniu drukowanym dużego Ka i/lub Papierowego Psa (jeśli taki druk będzie możliwy) podczas Warszawskich Targów Książki. 
Uroczysty finał będzie miał miejsce podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym w sali Rzym 20 maja w godz. 14.00-15.50.

§11
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów. 

§12
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z głównym organizatorem konkursu - p. Grzegorzem Raczkiem e-mail: bazgrol@duzeka.pl

§13
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca lutego 2016 roku. Po 1 marca 2016 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych.

Kanał YT