Regulamin konkursu

22 stycznia 2020, 12:39
Regulamin konkursu
 
1. Cele konkursu:
Propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci i dorosłych.
 
2. Temat konkursu:
Wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki / baśni / opowiadania przez solistów, duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej (podział obowiązków dowolny), zespoły twórcze powyżej dwóch osób, stworzenie komiksu, wykonanie książki artystycznej, gry planszowej lub karcianej opartej na literackim wzorcu. W konkursie mogą brać udział również osoby dorosłe tworzące dla dzieci.
 
3. Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego jest Fuundacja Narysuj Mi Baranka, Portal Papierowy Pies i Wydawnictwo Prosie Bardzo.
 
§2 
Patronami honorowymi są: członkowie rodzin głównych organizatorów - bo kto powiedział, że nie mogą?!
 
§3
Konkurs jest jednym z działań organizowanym przez Fundację Narysuj Mi Baranka, której celem jest wspieranie uzdolnionych literacko i plastycznie dzieci i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 
§4
Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualnie lub przedstawiciele placówek szkolno-wychowawczych, bibliotek, domów kultury, szkół, świetlic z całego świata!
 
§5
Uczestnicy przygotowują:
pkt. 1 - baśń, bajkę, opowiadanie, wiersz lub tomik wierszy, której osobny wydruk (bez ilustracji) mieścić się będzie maksymalnie na pięciu znormalizowanych stronach A4 (Times New Roman 12 pkt.) oraz dowolną ilość ilustracji, przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych, lub fotografii
pkt. 2 - komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3.
pkt. 3 - książkę artystyczną objętościowo zgodną z pkt. 1 do 20 stron formatu maksymalnie A3
pkt. 4 - uzupełniają tekstem lub grafiką dowolną ilość gotowych prac zamieszczonych na stronie konkursowej w zakładce "Gotowce dla wszystkich"
pkt. 5 - grę planszową opartą na dowolnym dziele literackim lub jego adaptację z wykorzystaniem bohaterów literackich
 
§6
Uczestnicy indywidualni, duety i zespoły autorskie mogą zgłosić do konkursu do trzech, samodzielnie wykonanych prac w każdej kategorii (sposób dostarczania prac wyjaśniony zostanie w osobnym komunikacie). Jedna osoba może brać udział w dowolnej liczbie różnych duetów i zespołów.
 
§7
Każda praca powinna zawierać następujące informacje dołączone uczestników:
1. imię i nazwisko autorów, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią zespołu); w przypadku osób dorosłych imię i nazwisko i dane kontaktowe;
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.
 
§8
W związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa ostateczny termin nadsyłania prac przesunięto na środę 31 lipca 2021 r. - liczy się będzie data stempla pocztowego (termin ten może ulec zmianie - ostateczna data zostanie podana w osobnym komunikacie), na adres:
Grzegorz Raczek
11. Bazgroł 
99-400 Łowicz
os. Kostka 10/13
lub w przpadku wysyłania prac w wersji elektronicznej:
kontakt@papierowypies.pl
 
zawierający dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, ewentualnie nazwę placówki), adres, telefon kontaktowy i podpisaną formułkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich / mojego dziecka (tu imię i nazwisko) danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) 
 
§9
Jury dorosłe i dziecięce wyłoni swoich laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:
 
Kategorie dziecięce:
- nagroda dziecięca dla najlepszej bajki/baśni/opowiadania
- nagroda dziecięca dla najlepszych ilustracji 
- nagroda dziecięca - za wykorzystanie "gotowca" - rysunki do dowolnie wybranej bajki/baśni
- nagroda dziecięca dla najlepszych fotografii do tekstu
- nagroda dla najlepszego komiksu
- nagroda dla najlepszego komiksu bazgrołowego
- nagroda dla najlepszego wiersza
- nagroda dla najpiękniejszej książki artystycznej
- nagroda dla dzieła fantastycznego
- nagroda dla najlepszych ilustracji wykonanych techniką komputerową
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanego przedszkola, szkoły, biblioteki, domu kultury, szpitala / oddziału dziecięcego
- nagroda dla najlepszej gry planszowej lub karcianej
 
Kategorie dla osób dorosłych:
- nagroda za najlepszą bajkę / baśń / opowiadanie / zbiór wierszy, 
- nagroda za najlepsze ilustracje do bajki / baśni / opowiadania / zbioru wierszy stworzonych do konkursu Bazgroł lub innego wskazanego istniejącego już dzieła,
 
Dodatkowo istnieje możliwość przyznania nagród w kategoriach nie wymienionych powyżej lub dodatkowych wyróżnień.
 
§10
Nagrodami głównymi są czeki/czek w wysokości 999,99 złr (liczba podana zostanie dopiero podczas finału):
- nagroda dziecięca dla najlepszej osobnej bajki/baśni 
- nagroda dziecięca dla najlepszych osobnych ilustracji 
oraz nagrody rzeczowe dla grupy wyłonionych przez organizatora finalistów. Nagrody finansowe jak i rzeczowe mogą ulec zmianie lub nie zostać przyznane.
 
§11
Wyniki konkursu (lista finalistów) zostaną podane na portalu Papierowy Pies i na profilu fb w terminie podanym w osobnym komunikacie Wyniki zostaną też niezwłocznie przesłane do publikacji wszystkich mediom patronującym akcji. Miejsce finału lub jego forma zastęppcza, czyli zamieszczenie listy zwycięzców w internecie zosstanie podanym w późniejszym komunikacie.
 
§12
Bieżące informacje dotyczące nagród podawane będą na stronie konkursowej, portalu organizatora oraz przekazywane do rozpowszechnienia poprzez media patronów. 
 
§13
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z głównym organizatorem konkursu - p. Grzegorzem Raczkiem e-mail: kontakt@papierowypies.pl, tel.731-429-881
Więcej bieżących informacji o konkursie, zmianach w regulaminie, nowych patronach, partnerach i sponsorach, znaleźć będzie można na profilu fb konkursu.
 
§14
Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przechodzą na własność organizatorów, mogą być zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej oraz prezentowane za pośrednictwem internetu na ww. stronach.
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Zmiany w regulaminie (poprawki terminów, dodatkowe kategorie) mogą być dokonywane bez dodatkowych wyjaśnień do końca lutego 2020 roku. Po 1 marca 2020 roku ewentualne poprawki muszą być prezentowane w postaci specjalnego komunikatu na portalach organizatora, profilach społecznościowych i stronach patronów medialnych.

Kanał YT